Det finns våld

….som inte syns, men som känns. Våld i unga partnerrelationer är vanligt och en allvarlig samhällsfråga. Det är svårt att uppskatta exakt hur många som är utsatta men ca 20-40 % av unga mellan 16 och 24 år har upplevt våld från en partner. Tjejer är mer utsatta än killar. Det startar ofta i skolåldern. […]

Jämställdhet – värt att prisa!

Kalmar kommun har sedan länge prisat personer och verksamheter som arbetat framgångsrikt med bland annat jämställdhet. 2021 års pristagare som enskild person är Ann-Sofie Lagercrantz och som verksamhet vann de fyra förskolorna Rockneby, Ljusstaden, Björkenäs och Ögonstenen. Ann-Sofie Bengtsson jobbar på Ögonstenen – båda två har gedigen erfarenhet av att arbeta systematiskt med uppdrag om […]

Gör en eld – men brinn inte upp!

illustration transsymbol

Det var huvudbudskapet från forskare Marie Eriksson, Linnèuniversitetet, som höll brandtal på länets första jämställdhetsdag i augusti 2021. Se det här! Om det universella våldet som aldrig pausar. Om den viktiga strategens roll i att vara ett stöd för arbetet och vara den som inspirerar, engagerar och manar verksamheter framåt, utan att för den skull […]

Ett Kalmar län fritt från våld

Tillsammans agerar vi för ett län fritt från våld Mäns våld mot kvinnor Mer än var fjärde kvinna har någon gång varit utsatt för våld. En av tre unga kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier. 15 kvinnor i Sverige mördas årligen av sin partner. Det behöver inte vara så. Våld börjar ofta med nedvärderande och […]

Mål 7 Systematiskt jämställdhetsarbete

Verksamheter i Kalmar län bedriver ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering Målet handlar om att skapa förutsättningar i en organisation för att bedriva ett aktivt och rutiniserat arbete för att nå jämställdhet i hela verksamheten. Både i det interna arbetet med arbetsförutsättningar, kultur och arbetsmiljö men också i det externa arbetet genom att säkra en medborgarservice […]

Ambassadör mot mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Mäns våld mot kvinnor erkänns idag som ett globalt hälso- och samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. Mäns våld mot kvinnor är en […]

Mål 6 Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet Målet handlar om mäns våld i nära relationer som ska upphöra; alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som utövas mot kvinnor och flickor. Målet handlar också om att människor oavsett könsidentitet ska ha rätt […]

Mål 5 Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor Delmålet jämställd hälsa handlar om både fysisk och psykisk samt sexuell och reproduktiv hälsa och innebär både förebyggande folkhälsoarbete såväl som insatser till enskilda män och kvinnor, pojkar och flickor när det gäller […]

Mål 4 Hem- och omsorgsarbete

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor. Målet handlar om att det ska vara möjligt för både män och kvinnor att kunna förena avlönat arbete med att ha en familj och ta hand om och vårda relationer med närstående. Detta […]

Mål 3 Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Målet handlar om hela det formella utbildningssystemet från förskola till vuxenutbildning, högskola och universitet men även bildning och utbildning generellt omfattas. Målet syftar till utveckling och utbildning på lika villkor och med samma förutsättningar för […]