Mål 2 Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

illustration nationellt delmål ekonomi spargris

Delmål 2 handlar om kvinnors rättighet att på samma villkor som män få befinna sig på en arbetsmarknad och ha självständig försörjning. Det handlar om anställningsvillkor, lön för utfört arbete, livslön, pension men också om hälsa, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling. Delmål två hänger mycket ihop med makt och inflytande, en könssegregerad arbetsmarknad, traditionella normer kring yrken och vem som utför vilken typ av arbete.

Den könssegregerade arbetsmarknaden tar sig uttryck genom att kvinnor och män arbetar inom olika områden, så kallad horisontell könssegregering.  Könssegregeringen visar sig också genom att kvinnor och män befinner sig på olika positioner inom samma bransch, så kallad vertikal könssegergering.

Båda leder till en sämre matchning av kompetens, vilket påverkar tillväxt och utveckling på regional och nationell nivå. Den könssegregerade arbetsmarknaden förstärker stereotypa föreställningar kring kön, till exempel att kvinnor är bra på en sak och män på en annan.

Det är också viktigt arbetsgivare tillvaratar den kompetens som nyanlända kvinnor, män och transpersoner besitter för att öka tillväxten. Detta kräver ökade kunskaper om normer och maktordningar för att se hur de påverkar och formar bilden av kompetens. 

Delmål 2 mäts genom:  

  • Män och kvinnors inkomster och löner (nettoinkomst, disponibel inkomst, bistånd, lönespridning samt livsinkomst)
  • Män och kvinnors tillgång till arbete
  • Män och kvinnors tillgång till utbildning
  • Män och kvinnors uttag av föräldraledighet
  • Sjukdom och sjukfrånvaro
  • Män och kvinnors företagande

 

På genderEQ-bloggen hittar du fler tips och information om länsstyrelsens insatser på området!

Hur ser det ut i länet?

I Kalmar län är kvinnors medelinkomst ca 80 % av männens. Kvinnor arbetar i högre grad deltid, kvinnor är i högre grad föräldralediga och tar ut fler dagar för anhörigvård än män.

Kvinnor tjänar generellt sett mindre än sin motsvarande kollega som är man, oavsett yrke och bransch. Kvinnor dominerar i låglöneyrken och det är fler kvinnor än män som upplever att det är svårt att få sin privatekonomi att gå ihop. Könsfördelningen på de största branscherna i länet, tillverkningsindustri och vård/omsorg är ojämn och könsegregerad både vertikalt och horisontellt. Män och kvinnor finns inom olika branscher och på olika positioner. I Kalmar län ökar antalet kvinnor inom mansdominerade yrken, men inte tvärtom. Kvinnor dominerar den offentliga sektorn och män dominerar den privata sektorn. 

 

Illustration Simon Camilo

 

Här kan du läsa mer om hur det ser ut både på länsnivå och kommunnivå:

Statistik Fakta Kalmar län

Här kan du läsa mer om regeringens insatser:

Till regeringens sida om insatser Ekonomi

Tips!

EIEG om gender budgeting Introduction to gender budgeting

Kort film om Gender budgeting Om gender budgeting SKR

Följ pengarna Handbok i Gender

En handbok Pengar nu

Rapport från Jämställdhetsmyndigheten Fokus på inkomstgap

Verktyg för gender budgeting Checklista

Till Kvinnolobbyn Granska budget och utbildning i gender budgeting

Statens offentliga utredning Delrapport Kommission jämställda livsinkomster

Till lönelotsarnas rapport En ofullständig bild av löneskillnaderna

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra