Vårt uppdrag

Ett jämställt län - bra för alla!

2016 fick länsstyrelserna i uppdrag att arbeta fram länsgemensamma strategier för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen. Vi vill att Kalmar län ska vara ett attraktivt län att bo och verka i. För både kvinnor och män och ickebinära. Arbetet gör vi tillsammans genom att samverka, hjälpas åt och lära av varandra! Tillsammans! 

Länsstrategin Ett jämställt Kalmar län pekar ut riktningen för alla aktörer i länet och har en gemensam vision Ett jämställt Kalmar. Alla verksamheters bidrag är viktiga, små som stora, och strategin inkluderar alla verksamheter i länet, från myndigheter och kommuner till organisationer inom den idéburna sektorn och företag. Verksamheter och organisationer har olika förutsättningar och villkor för arbetet och allas bidrag är viktiga och välkomna! Jämställdhet är inte bara ett mål i sig utan också ett viktigt verktyg för regional utveckling, tillväxt och länets framtid. 

Verksamhetens jämställdhetsarbete är inte bara positivt för det enskilda företaget, föreningen, myndigheten, kommunen eller organisationen utan för hela länets utveckling och tillväxt. Vi hänger ihop med varandra! Och därför har vi valt att använda kugghjul som symbol för vårt gemensamma arbete. Varje kugghjul är viktigt för att utveckling ska ske. 

– Bli en del av ett jämställt Kalmar län nu!

 

Du hittar strategin här: PDF Ett Jämställt Kalmar län 2017-2027

Vad innebär det att ansluta sig till strategin?

När ledningen tar beslut om att ansluta organisationen så blir ni en del av strategin ”Ett jämställt Kalmar län”. Anslutningen innebär en chans för er att initiera och/eller utveckla just ert arbete med jämställdhetsintegrering. 

Vad får ni? 

Fördelarna med att ansluta sig är många. Utöver symbolvärdet av att visa både internt och externt att jämställdhetsarbetet är viktigt för er så kommer ni bland annat att få ett välkomstpaket med intyg, logga och möjlighet till grundläggande informationspass för ledning om jämställdhet. Ni erbjuds att delta i olika typer av nätverk och erfarenhetsutbyte i syfte att träffa andra aktörer, och ni får också erbjudanden om olika typer av kompetenshöjande insatser via länsstyrelsens årshjul för event. Ni får även handfast stöd genom att vi tillsammans har en dialog kring vad era behov är och att vi tillsammans hjälps åt med en insatsplan.  som är insatser för just er. Men framförallt, ni får en chans att bli en viktig förebild i länet! 

Vad förväntas av er? 

Att arbeta systematiskt med jämställdhet är ett aktivt val, arbetet sker inte av sig själv utan kräver tid, resurser och engagemang – det är ett förändringsarbete. När ni ansluter er så förväntas ni ha ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering i gång under tre år. Efter tre år utvärderas arbetet och ni får möjlighet till stöd för ännu en treårsperiod.  Tillsammans, i dialog, bestämmer vi ambition och utvecklingstakt för arbetet. 

 

Här kan du läsa mer om länsstyrelsens uppdrag om jämställdhetsintegrering:

Till länsstyrelsens hemsida; Jämställdhet

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra