Mål 1 En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattande

illustration för makt nationellt delmål 1 vågskål som väger jämnt

Målet handlar om att utöka kvinnors representation i samhällets samtliga maktsfärer, som till exempel kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idèer, såväl som vem som får igenom sina ideér och vem som sitter i vilka beslutande forum och arbetsgrupper. Det handlar om vem som utses, vem som får chansen till uppdrag i både offentlig verksamhet och i till exempel föreningsliv. Delmål 1 handlar om beslutsprocesser och inflytande i dessa, om vem som blir hörd och vem som får information. 

Delmål 1 mäts genom : 

  • Män och kvinnors representation i politiken
  • Män och kvinnors representation i näringslivet
  • Män och kvinnors fackliga representation
  • Mäns och kvinnors deltagande i medborgerliga aktiviteter

 

På genderEQ-bloggen hittar du fler tips och information om länsstyrelsens insatser på området!

Hur ser det ut i länet?

I Kalmar län är det betydligt fler män än kvinnor som har höga maktpositioner, både när det gäller folkvalda positioner och chefsfunktioner. Ju högre nivå- desto fler män. Statistiken visar också att fler kvinnor än män avslutar sina politiska uppdrag. Fler kvinnor än män utsätts för trakasserier och hot i samband med politiska uppdrag. Även bland unga kvinnor och män/tjejer och killar är det skillnad på upplevelse av inflytande och delaktighet. Viljan och faktiskt deltagande i inflytandeprocesser är större bland unga kvinnor än unga män. 

 

Illustration Simon Camilo

Här kan du läsa mer om hur det ser ut både på länsnivå och kommunnivå:

Statistik Fakta Kalmar län

Här kan du läsa mer om regeringens insatser:

Till regeringens sida om insatser för makt och inflytande

Tips!

Utredning kring makt och inflytande Makt, mål och myndighet

Till Jämställdhetsmyndigheten Rapport Ett sekel av rösträtt

Metodmaterial kring makt och inflytande Jämställt hela tiden

Rapport om jämställdhetsutveckling Global Gender Gap report 2020

SKR om representation Sammanställning av politisk representation

Metoder för inkluderande mötesteknik Metodbanken

Härskartekniker och främjartekniker ENSO bekräftartekniker

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra