Företag

Jämställdhet är en viktig fråga för alla aktörer i länet. Inte minst för näringslivet och alla aktörer som arbetar för länets tillväxt. Jämställdhet är en viktig arbetsmiljö,- hållbarhets,- och utvecklingsfråga.

Forskning visar att det finns starka kopplingar mellan jämställdhet,  inkluderande arbetsmiljö och lönsamhet. Om ett företag arbetar med jämställdhetsintegrering så stärks varumärket vilket leder till ökad konkurrenskraft och  ökad vinst. Om företag och organisationer tar vara på en större mångfald av kompetens och drivkrafter i utvecklingen av nya produkter och tjänster så bidrar det till en starkare tillväxt. Jämställdhet och mångfald är nyckelfaktorer när det gäller näringslivets framtida utmaningar. 

Jämställdhet betyder att män och kvinnor har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet.  Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och det samhälle de lever i. Historiskt har företags- och innovationsutveckling kretsat kring ett fåtal människor och perspektiv, främst män med expertis inom teknik, industri och naturvetenskap. Andra grupper har således inte fått samma möjlighet att bidra. 

Alla arbetsgivare ska jobba fortlöpande för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Arbetet ska göras inom områdena antidiskriminering,  arbetsförhållanden, rekrytering, utbildning, föräldraskap, löner och andra anställningsvillkor. Tänk på det här! 

 • Är rekryteringsprocesserna jämställda från början till slut?
 • Är arbetsmiljön fri från sexuella trakasserier och porr?
 • Har män och kvinnor har samma möjlighet till inflytande?
 • Är arbetsplatsen föräldravänlig? Det vill säga positiv till föräldraarbete för både män och kvinnor, möten på föräldravänlig tid och flexibla arbetstider
 

Här finns en checklista för föräldravänlig arbetsplats

 • Har ni slutkandidater av båda kön vid rekrytering?
 • Finns tid för att uppmärksamma och diskutera  könsrelaterade mönster?
 • Passar produktionskedjan, redskap, omklädningsrum och arbetskläder både män och kvinnor?
 • Finns jämställdhet med på internutbildningar?
 • Tillfrågas både kvinnor och män i marknadsundersökningar?
 • Ställer ni krav på jämställdhet hos era underleverantörer?
 • Är kommunikationen inkluderande med både kvinnor och män, och utan stereotypa könsroller? 
 • Finns kriterier för jämställda investeringar? Jämställdhet i budget? 
 

 

Här kan du läsa om hur det ser ut i Sverige idag:  Statistiska Centralbyråns jämställdhetsstatistik.

Här kan du läsa om vad lagstiftningen kräver:  diskriminerings- och arbetsmiljölagen 

Jämställd arbetsmiljö Arbetsmiljöverket

Jobbar du inom näringslivet i Kalmar län? Har du bra exempel på ett framgångsrikt jämställdhetsarbete som utmanat normer, skapat bättre arbetsklimat, ökat jämställd representation? Eller skapat bättre organisation och rutiner kring att uppmärksamma ojämställdhet? 

Vi vill gärna komma i kontakt med företag som vill starta upp eller har ett bra arbete igång. 

Ta kontakt med helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

Och du…vill du ansluta just ditt företag till den regionala jämställdhetsstrategin och därmed bli en del av ”Ett jämställt Kalmar län 2017-2027”?  Då går du tillbaka till första sidan och klickar på knappen: Anslut din organisation

Tips!

Om hur de gröna näringarna arbetar Till LRF:s Jämställdhetsakademi

Tips på konkret inkluderingsarbete och kartläggning MakeEqual Equalitycheck

Ledarna praktiskt jämställdhetsarbete

Tillväxtverket Om jämställdhet

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra