Mål 7 Systematiskt jämställdhetsarbete

Verksamheter i Kalmar län bedriver ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering

Målet handlar om att skapa förutsättningar i en organisation för att bedriva ett aktivt och rutiniserat arbete för att nå jämställdhet i hela verksamheten. Både i det interna arbetet med arbetsförutsättningar, kultur och arbetsmiljö men också i det externa arbetet genom att säkra en medborgarservice som är lika bra för män som för kvinnor. Arbetet med jämställdhet ska vara integrerat i kärnprocesser och kärnverksamhet snarare än att bedrivas i separata projekt vid sidan om. Det är viktigt att arbetet utgår från kunskap, analys om vad som är ojämställdhet, utifrån övergripande mål som kommuniceras ut i verksamhet samt rutiner för uppföljning. Eftersom arbetet innebär ett förändringsarbete så är det viktigt med stödfunktioner och tid för att bedriva verksamhetsutveckling. 

Det regionala målet mäts genom: 

  • antal könskonsekvensanalyser
  • resurser ex. tjänst i procent för samordnare/strateger
  • antal jämställdhetsmål
  • antal utbildningstillfällen, jämställdhet
  • antal kartläggningar med fokus på jämställdhet

 

På genderEQ-bloggen hittar du fler tips och information om länsstyrelsens insatser på området!

 

Hur ser det ut i länet?

En kartläggning från 2017 visar att några enstaka kommuner och myndigheter  har en handlingsplan för jämställdhetssäkrad verksamhet. Några verksamheter har jämställdhet som en integrerad del av sin folkhälsoplan och tillväxtstrategi. Många verksamheter hänvisar till att jämställdhet bedrivs som en personalfråga utifrån diskrimineringslagstiftning och arbetsmiljölag. Ett fåtal kommuner och myndigheter använder könskonsekvensanalyser i beslutsunderlag eller använder könsuppdelad statisk i resultatredovisning. Få verksamheter har särskilda uppdrag eller funktioner som kopplas till jämställdhetsintegrering. Under perioden 2017-2023 har alla kommuner, förbund, några myndigheter ställt sig bakom den regionala strategin.  Därmed bedrivs ett kontinuerligt arbete med att kvalitetssäkra att jämställdhet finns med som en del i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. 

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en checklista där verksamheten kan bedöma systematiken. Du hittar den här: 

SKR Checklista

JämStödsPraktika är ett verktyg där du får hjälp med att göra kartläggningar och analyser av verksamheten. Du hittar den här:  JämStödsPraktika Metodstöd

Länsstyrelsen har tagit fram ett verktyg för att integrera intersektionell jämställdhet i sina ordinarie processer. Det är tio kort som vart och ett lyfter jämställdhetsmål och insatser:

Tänk till, Gör jämställt!

Nyfiken? Ta kontakt med helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se 

Tips!

Om konventioner som styr jämställdhet Till Jämställ.nu

Om lagar som styr jämställdhet Till Jämställ.nu

Om CEMR-deklarationen Information från SKR

Verktyg SKR Checklista Jämställda beslut

Verktyg för jämställdhetsintegrering GÖR – samlat metodmaterial

Till Jämställdhetsmyndigheten Vägledning för systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering

Metodstöd för jämställdhetsintegrering Metodstöd Västra Götaland

 

 

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra