Det finns våld

....som inte syns, men som känns.

Våld i unga partnerrelationer är vanligt och en allvarlig samhällsfråga. Det är svårt att uppskatta exakt hur många som är utsatta men ca 20-40 % av unga mellan 16 och 24 år har upplevt våld från en partner. Tjejer är mer utsatta än killar. Det startar ofta i skolåldern. Det finns en tydlig koppling mellan att ha varit våldsutsatt som litet barn och våldsutsatt i en partnerrelation. Det finns också kopplingar mellan att utsättas för våld och att senare utsätta andra för våld i en relation. 

affisch med text det finns våld som inte syns men som känns och ett par personer där den ena håller tag i den andra

Du har rätt att ha en vardag fri från våld, oavsett vilket våld. Det är en mänsklig rättighet, en jämställdhetsfråga och en viktig del av barnkonventionen. På den här sidan har vi länkat till olika webbsidor med information om våld i unga partnerrelationer.

  • Våld och våldets uttryck
  • Olika typer av våld
  • Statistik för våldsutsatthet
  • Kopplingar mellan psykiskt och fysiskt våld
  • Vad som är en bra och schysst relation
  • Vilka tecken på våld ska man ha koll på ?
  • Vart man kan vända sig om man behöver prata med någon

Vill du veta mer om kampanjen ”Det finns våld som inte syns men som känns”?

Här hittar du broschyren Det finns våld som inte syns men som känns. 

Vill du ta del av kampanjens material? Välkommen att kontakta helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

Behöver du någon att prata med? 

I en akut situation, ring alltid larmnumret 112!

Unga relationer. Skulle du vilja prata med någon om hur det känns i din relation? Nationell stödchatt för dig som är under 20 år.

Webbplats: www.ungarelationer.se  

Kvinnofridslinjen. Nationell chatt för dig som är utsatt för våld i nära relation oavsett ålder. 
Telefon: 020-50 50 50

Webbplats: www.kvinnofridslinjen.se 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk. Chatt som hjälper hörselskadade, döva och dövblinda kvinnor, tjejer och ickebinära från 15 år. 

Webbplats: https://nkjt.se/ 

RFSL stödmottagning. Stödmottagningen erbjuder nationellt stöd för HBTQI-personer utsatta för trakasserier, hot och våld. 

Webbplats: RFSL Stödmottagning – RFSL : RFSL 

Hedersförtryck.se. Länksamling till organisationer med jourtelefon, -chatt eller -mejl för dig som inte får leva som du vill, som bestraffas om du bryter mot familjens eller släktens regler.

Webbplats: Hedersförtryck Jourverksamhet

TRIS. TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbplats: TRIS Jourverksamhet

www.ungasjourer.se Ungajourer är en webbplats där du hittar alla tjejjourer, transjourer, killjourer och ungdomsjourer. Med dem kan du som är barn, ung eller ung vuxen chatta, mejla eller ringa helt anonymt. 

Webbplats: www.ungasjourer.se

Killar.se. Chatt för dig som definierar dig som kille mellan 10 och 20 år. 

Webbplats: killar.se

Välj att sluta. Stödtelefon som riktar sig till dig som har frågor om ilska och våld, vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Telefon: 020-555 666

Webbplats: www.valjattsluta.se  

illustration av händer som håller i en mobil

Vill du veta mer?

För dig som är ung:

Här finns länkar där du kan läsa mer om bra och dåliga relationer, vad som är våld, och våld i unga partnerrelationer. 

Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt riktar sig till dig som är ung. Denna webbplats finns för dig som blir utsatt för våld i en relation, är orolig för en vän, utsätter någon annan för våld eller bara vill veta mer om killars våld mot tjejer och tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Webbplats:  Svartsjuka är inte romantiskt

Ungarelationer.se. Unga relationer ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare

Webbplats: Ungarelationer.se

Hedersförtryck.se. Barn och unga har rätt att vara med på alla skollektioner, välja sina kläder, sina vänner,  vem de älskar, sin sexualitet samt om de vill gifta sig. 

På hedersförtyck.se hittar du information vilka rättigheter du har, vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller stöd och det finns länkar till olika frivilligorganisationer och jourer som erbjuder stöd via chatt. 

Webbplats: Hedersförtryck.se

Digital ungdomsmottagning Kalmar län

Du som är under 23 år kan träffa oss via ett videomöte på en tid och plats som passar dig. Du bestämmer själv vad du vill prata med oss om. Ingen fråga är för liten eller oviktig – vi finns till för dig och du har rätt att må bra! Vi är hbtq+-certifierade, har tystnadsplikt och alla våra besök är kostnadsfria.

Webbplats: Digital Ungdomsmottagning Kalmar län

För dig som jobbar med unga: 

Här finns länkar för konkret stödmaterial, lektionsupplägg, övningar och filmer.

Skolverket. Här kan du läsa om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Det omfattar frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer. Du hittar även material för att utveckla undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer.

Webbplats: Stöd i arbetet med sexualitet, samtycke och relationer

Här hittar du information om att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. För att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver skolan arbeta både främjande och förebyggande. Skolan behöver också ha etablerade rutiner och samverka för att agera när det behövs.

Webbplats: Stöd i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Svartsjuka är inte romantiskt. Som ett led i att förebygga våld och öka kunskapen har Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se tagit fram ett konkret stödmaterial. Vi hoppas att det kan vara en av flera pusselbitar som krävs för du som möter unga ska börja arbeta eller utveckla ditt redan påbörjade våldsförebyggande arbete.

Webbplats: Stödmaterial om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer (PDF)

På Svartsjuka är inte romantiskt kan du också ta del av filmade, lärande exempel som har fokus på att förebygga och bekämpa våld i ungas partnerrelationer. 

Webbplats: Filmade lärande exempel

ECPAT Vuxenstöd. Här hittar du material och verktyg som kommer öka din kunskap och göra dig mer trygg i frågor kring barns och ungas sexuella utsatthet – på och utanför nätet.  ”Digital, ung och trygg – En kunskapsbank för dig som arbetar på skola” är en del av ECPAT Vuxenstöd.

Webbplats: Digital, ung och trygg – En kunskapsbank för dig som arbetar på skola.

TRIS metodstöd. Tjejers rätt i samhället hjälper verksamheter och individer i arbetet att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt med ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbplats: Metodstöd — TRIS

Allmänna barnhuset. Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att barn har goda erfarenheter av att skolan tar upp sexuella övergrepp i samband med nyheter. Ett material att använda är  Dags att prata om sexuella övergrepp – handledning till skolans personal”

Webbplats: Dags att prata om

Polismuseet. Här hittar du pedagogiska utbildningsmaterial som är framtagna av polisen och Polismuseet. Du får lektionsupplägg, övningar, personliga berättelser och filmer.

Webbsida: Polismuseet Utbildningsmaterial om våld i nära relationer

”Delbart? Om att ta, ha och dela nakenbilder bland barn och unga”. Ett utbildnings- material där eleverna får möjlighet att reflektera och resonera kring hur man agerar ansvarsfullt på nätet. De utvecklar sina kunskaper om svensk lag och brott i samband med att man tar, har och delar nakenbilder.

Webbsida: Polismuseet Utbildningsmaterial Digitalt våld

Faktabank:

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Webbplats: Nationellt centrum för kvinnofrid

Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

Webbplats: Brottsförebyggande Rådet

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Webbplats: Barnafrid

Myndigheten för delaktighet (MFD) Ta del av MFD:s kartläggning om hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning. 

Webbplats:Kartläggning om våldsutsatthet för personer med funktionsnedsättning

Jämställdhetsmyndigheten ska verka för att säkerställa att jämställdhetspolitiken får genomslag.

Webbplats: Jämställdhetsmyndigheten

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev om våld? Mejla till: 

social.hallbarhet.kalmar@lansstyrelsen.se

Nationella delmål för jämställdhet

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra