Mål 3 Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

illustration nationellt delmål utbildning uppslagen bok

Målet handlar om hela det formella utbildningssystemet från förskola till vuxenutbildning, högskola och universitet men även bildning och utbildning generellt omfattas. Målet syftar till utveckling och utbildning på lika villkor och med samma förutsättningar för att tillgodogöra sig utveckling. Det kan till exempel handla om att motverka könsbundna studieval och minska betygsskillnader, arbeta förebyggande med antipluggsideal, trygghet och studiero, bemötande och pedagogiska metoder som utjämnar maktobalans i elevgrupper. Målet handlar även om personlig utveckling som innebär även informell utveckling, såsom till exempel utveckling inom en funktion och av mer känslomässig karaktär.

Delmål 3 mäts genom : 

  • Pojkar och flickors upplevelse av trygghet och inflytande
  • Pojkar och flickors meritvärde i åk 9
  • Pojkar och flickors behörighet till yrkesprogram
  • Pojkar och flickor som fullföljer sin utbildning inom 4 år
  • Deltagartillfällen

På genderEQ-bloggen hittar du fler tips och information om länsstyrelsens insatser på området!

Hur ser det ut i länet?

I Kalmar län är andelen med högre utbildning lägre än i riket, både när det gäller kvinnor och män.  I länet är flickor i högre utsträckning än pojkar behöriga till gymnasiet och det är en högre andel flickor än pojkar som påbörjar och avslutar eftergymnasial utbildning. Pojkar som grupp dominerar de lägre betygsstegen och flickor som grupp dominerar de högre betygsstegen. Det är fler kvinnor än män som studerar på högskola och universitet men det är fler män än kvinnor som forskar och undervisar på högskola och universitet. De flesta utbildningar är också antingen mans eller kvinnodominerade. 

Ett klassrum, två elever som sitter vid bäck, pojken kastar papper och flickan skriver 

Illustration Simon Camilo

Här kan du läsa mer om hur det ser ut både på länsnivå och kommunnivå:

Statistik Fakta Kalmar län

Här kan du läsa mer om regeringens insatser 

Till regeringens sida om insatser Utbildning

Tips!

Till skolverkets hemsida Metoder och tips för förskola och skola

UR Play föreläsningar Fokus jämställdhet, normkritik och systematik

Utbildningsfilmer om genus och maskulinitet Machofabriken

Metodmaterial Kalmarsunds Gymnasieförbund together

En kort film om att få vara sig själv Holy Siz

Kort film Jämställd förskola i Kalmar

Stockholm Pedagog Om pojkar och betyg

Skolporten Så kan pojkarna lyckas bättre

Rapport Skolverket Om könsskillnader i skolprestationer

Delegation för jämställdhet Hur jämställt är det?

Metoder och verktyg för klassrummet Jämställd skola

Till SKR:s hemsida Om könskillnader, hälsa och kommunala exempel

Vägledning för skolans elevhälsa Makt, sex och skolan

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra