Om oss

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering som brutits ner till en regional strategi. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Länsstyrelsen samordnar arbetet med jämställdhet genom att: 

  • kartlägga och följa utvecklingen av jämställdhet i länet
  • skapa kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • stödja kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Varje länsstyrelse har en expertfunktion som bistår länets aktörer med stöd och råd, skapar förutsättningar för kunskapsutveckling och metodutveckling samt plattform för erfarenhetsutbyte. 

Webbplatsen www.ettjamstalltkalmarlan.nu är en plattform för kunskapsutveckling och omvärldsspaning samt det forum som håller ihop anslutningssystemet runt strategin Ett jämställt Kalmar län 2017-2027