Mål 5 Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

illustration nationellt delmål hälsa rött hjälrta

Delmålet jämställd hälsa handlar om både fysisk och psykisk samt sexuell och reproduktiv hälsa och innebär både förebyggande folkhälsoarbete såväl som insatser till enskilda män och kvinnor, pojkar och flickor när det gäller socialtjänst, stöd till funktionsnedsatta, transvård samt generell hälso-, mödra,- och sjukvård. Det handlar om att vården som ges, både insatser och bemötande, ska vara bra och ändamålsenlig för alla oavsett könsidentitet. Ett arbete med jämställd hälsa kan till exempel innebära att inkludera pappor i mödravård och barnavård, att idrottsaktiviteter erbjuds i lika hög grad för både pojkar och flickor, en systematik i att ställa samma frågor till både män och kvinnor i hälsosamtal, att fånga upp psykisk ohälsa oavsett man eller kvinna, att läkemedel skrivs ut i lika grad oavsett kön. Ett arbete med jämställd hälsa innebär att utmana stereotypa normer kring biologi kopplat till sociologiska konstruktioner.

Delmål fem mäts genom:

  • Män och kvinnors självskattade hälsa
  • Män och kvinnors sjukskrivningstal
  • Män och kvinnors sjukdomsspecifika eller behandlingsbaserade områden
  • Män och kvinnors dödlighet via suicid
  • Män och kvinnors nöjdhet av vårdinsatser

 

På genderEQ-bloggen hittar du fler tips och information om länsstyrelsens insatser på området!

Hur ser det ut i länet?

Kalmar län har högre ohälsotal generellt än i riket.  Kvinnor som grupp har fler antal sjukdagar och högre ohälsotal än gruppen män. Skillnaden ökar markant i åldersgruppen 40 och uppåt. Män drabbas dock i högre grad av dödlighet och det finns skillnader i medellivslängd, vilka diagnoser som män och kvinnor får och vilka vårdinsatser som ges – i vilken omfattning och när i sjukdomsskedet det ges.  Kalmar län har högre siffror för suicid än nationellt och män som grupp är överrepresenterad. Forskning på nationell nivå visar också att det finns normer som styr vem som får vilka diagnoser samt förutfattade meningar om hur män och kvinnors uttrycker hälsa och ohälsa.

bild av en person som håller många bollar i luften

Illustration Simon Camilo

 

Här kan du läsa mer om hur det ser ut både på länsnivå och kommunnivå:

Statistik Fakta Kalmar län

Här kan du läsa mer om regeringen insatser:

Till regeringens sida om insatser Hälsa

Tips!

Kort film från SKR Könsskillnader inom vården SKR

Genusmedicinsk kunskapsöversikt från SKR Ojämställdhet inom vården

Rapport från socialstyrelsen Jämställd vård – könsskillnader

Till Jämställdhetsmyndigheten Rapport Psykisk hälsa

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra