Mål 6 Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet

illustration av nationellt delmål våld grå stoppskylt

Målet handlar om mäns våld i nära relationer som ska upphöra; alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som utövas mot kvinnor och flickor. Målet handlar också om att människor oavsett könsidentitet ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Det handlar om att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. Målet innefattar även arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål och kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

 Det kan till exempel också handla om rätten att inte bli trakasserad på sin arbetsplats, på sin skola, i sin förening eller på offentlig plats. Det kan handla om ett arbete med trygga och vålds,- och porrfria miljöer och att arbeta förebyggande mot machokultur och utmana normalisering av våldsamt språkbruk.

Delmål sex mäts genom:

  • Män och kvinnors upplevelse av oro
  • Män och kvinnors utsatthet
  • Anmälda brott (misshandel, våld i nära relation, sexualbrott)
  • Antal lagförda män och kvinnor
 

Kopplat till delmål sex finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar: 

  • ett utökat och förebyggande arbete mot våld
  • förbättrad upptäckt  av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
  • effektivare brottsbekämpning
  • förbättrad kunskap och metodutveckling
  • kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, media och pornografi
 
Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin får genomslag i länen. Länsstyrelsens roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län uppnår intentionerna i den nationella strategin.  Du hittar den regionala handlingsplanen här:

Vill du veta mer? Behöver du stöd och hjälp? Kontakta länsstyrelsens särskilda samordnare; 

zandra.persson@lansstyrelsen.se eller lena.jenisch@lansstyrelsen.se

Hur ser det ut i länet?

Av Brottsförebyggande rådets statistik framgår att sex av länets 12 kommuner har en högre andel anmälda brott rörande grov kvinnofridskränkning än riket i stort. #metoo-rörelsen som startade under hösten 2017 visar att kvinnor, oavsett klass och ursprung, utsätts för könsrelaterade trakasserier och kränkningar. I Friends nätrapport 2017 framkommer bland annat att var femte tjej mellan 10–16 år blivit utsatt för sexuella trakasserier. Könsrelaterade kränkningar, könsmobbing och sexuella trakasserier är vanligare mot kvinnor än mot män.

Betydligt fler kvinnor än män känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel samt känner sig otrygga vid utevistelse. Fler kvinnor än män väljer ofta en annan väg eller färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott, misshandel eller överfall. Betydligt fler kvinnor än män är utsatta för sexualbrott och våld i nära relation. Fler unga män än unga kvinnor (16-24) utsätts för misshandel och överfall på offentlig plats. Fler kvinnor än män är utsatta för våld i nära relation i hemmet, där förövaren är känd.

en hand som slår
Illustration Simon Camilo

 

Här kan du läsa mer om hur det ser ut både på länsnivå och kommunnivå:

Statistik Fakta Kalmar län

Här kan du läsa mer om regeringen insatser:

Till regeringens sida om insatser Mäns våld mot kvinnor

Här kan du läsa mer om Jämställdhetsmyndighetens uppdrag:

 Insatser och uppdrag Mäns våld mot kvinnor

Här kan du läsa om länsstyrelsens uppdrag:

Till länsstyrelsens sida Mäns våld mot kvinnor

Tips!

På Nationellt Centrum för kvinnofrid finns verktyg och stöd Webbstöd för kommuner

På nationellt Centrum för kvinnofrid finns utbildningar inom våld Webbkurs Om våld

NCK fakta om våld

Webbkursheder.se Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se)

Basprogram om våld mot barn Barnafrid – Linköpings universitet (liu.se)

Till MUCF:s hemsida Om ungas utsatthet för våld och förtryck

På Jämställdhetsmyndighetens hemsida finns webbutbildning Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel – Jämställdhetsmyndigheten | Utbildningsplattform (jamy.se)

Nationellt kompetenscentrum hedersvåld och förtryck hedersfortryck.se

Till unizons hemsida Rapporter och metoder; våld, porr, sexuella trakasserier

MÄN metod för skolan Mentor Violence Prevention

Tips från Ledarna Efter #metoo Verktyg för chef

Filmer från Amphiproduktion Det finns stunder

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra