Men Karl-Johan, varför gör du detta…

man som föreläser

…du ställer ju bara till det!

Det var rubriken på gymnasieläraren Kar-Johan Arnèrs presentation om hur han integrerar jämställdhet i sin undervisning. Karl-Johan var inbjuden till att prata vid en nätverksträff den 12 april för länets pedagoger och chefer inom förskola och skola. Karl-Johan är lärare på gymnasiet, Stagneliusskolan i Kalmar och har bestämt sig för att ta läroplans mål och kursplanemål kring jämställdhet på allvar. Uppdraget är tydligt förankrat både i skollag, läroplan och i många ämnesplaner samt i de direktiv som finns från skolverket. Skolan som verksamhet har både utmaningar men också stora möjligheter till att ett systematiskt jämställdhetsarbetet där frågor kring makt, genusordning, kön finns som en naturlig del både i arbetet med ungdomar, på lektion, på klasstimme, i bemötande, tillsammans med kolleger men även på en strukturell och organisatorisk nivå.

Så hur kan hen göra?

  • Om du är lärare?
  • Om du är chef/rektor?
  • Om du jobbar med elevhälsa?

Kalmarsunds Gymnasieförbund har arbetat fram checklistor som förtydligar ”HURET” när det gäller jämställdhetsintegrering för olika funktioner i skolans värld. Du hittar dem här:

http://www.gyf.se/sv/Utveckling–Kvalitet/together/Checklistor/

Karl Johan, som är lärare i ekonomi och samhällskunskap lyfter exempel på hur jämställdhet på många sätt väldigt väl kan kopplas till ämnesinnehåll.  Han menar att det är bra att passa på att utnyttja frågor som är på gång i omvärlden, t.ex. Internationella mans,- och kvinnodag, Pridevecka, #Metoo upprop – skapa diskussioner kring omvärldsspaningar! Att låta ungdomars upplevelse av ojämställdhet och jämställdhet synas och problematiseras kopplat till teorier kring kön och genus är både svårt, utmanande men också tacksamt! I ämnet ekonomi kan frågor om genusordning lyftas in när det gäller marknadsföringslagen (hur ser reklamen ut och vilka regler finns?), om ägandet i världen, hur ser lönesättning ut, vilka regler finns för osakliga löneskillnader? Hur ser det ut på arbetsmarknaden? Hur gör man en jämställd budget?!? I samhällskunskapen, kopplat till klimat, globaliseringsfrågor, fattigdom, internationella relationer finns Global Gender Gap report som ett bra diskussionsunderlag – varför ser det ut som det gör? Mäns våld mot kvinnor och porr kan lyftas som en viktig samhällsfråga när det gäller destruktiva mansideal och förlegad kvinnosyn. Och varför inte, när du har betygssamtal med ungdomarna – låt eleverna lyssna på sommarprat med jämställdhet som tema! Sanna Lundell, Linnea Claesson!

Karl- Johan fortsätter –”Lärarens dubbla uppdrag innebär ju både att främja kunskap om genus, jämställdhet och makt men även att samt fostra framtida samhällsmedborgare utifrån en demokratisk och jämställd värdegrund. Detta är särskilt viktigt idag när många krafter i samhället pekar på att en del mänskliga rättigheter ifrågasätts. Strategin blir därför att synliggöra, att lyssna, att stödja och bekräfta samt att uppmuntra! Och inte minst att ifrågasätta sin egen roll, särskilt jag som man.”

Sammanfattningsvis? Jämställdhetsuppdraget uppfylls inte med hjälp av enstaka punktinsatser! Och det behövs stöd för att utveckla ett systematiskt jämställdhetsarbete i en skola!

Nästa gång nätverket ses blir i oktober, alla länets förskolor och skolor är välkomna!

Vill du ha kontakt med Karl-Johan? Han finns på karl-johan.arner@ksgyf.se