Jämställdhet för Spindelklubben

ordfläta

Den 18 oktober samlades Spindelklubben för samverkansdagar i Kosta Boda. Ett trettiotal ANDT- samordnare (alkohol, narkotika, droger och tobak) från sydlänens kommunala verksamhetet nätverkade och träffades kring den nationella handlingsplanen för att nå ”Ett samhälle frott från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”

Jämställdhet och ANDT…vadå.. tänker kanske du?

Många kopplingar tänker jag! Eftersom strategin markerar att ”främjandearbetet ska skydda barn och unga mot eget och andras bruk” så finns här uppenbara kopplingar med att ANDT-arbetet också måste arbeta med jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Barn och unga är ju också flickor, pojkar, kvinnor och män, och ickebinära. Och påverkas av makt och strukturell ojämställdhet.

Som så ofta när vi inom offentlig förvaltning tänker att vi ska jobba med jämlikhets,- och jämställdhetsfrågor så ställer vi oss frågan….Jamen HUR ska vi göra? Vi behöver konkretisera vad det innebär! Då kan det vara bra med verktyg för att, så kallat, integrera jämställdhet i arbetet med till exempel ANDT. Här kommer punkter som kan vara bra att ha med sig!

  1. Vi har kompetens kring genus och jämställdhetsfrågor
  2. Statistik som vi lyfter är könsuppdelat, analyserat utifrån jämsätlldhet, integrerat med ett intersektionellt perspektiv
  3. Jämställdhet och jämsätlldhetsintegrering finns i policydokument och planer
  4. Bilder, illustrationer och exempel som vi använder bidrar till att utmana stereotypiska framställningar
  5. Generaliseringar, traditionella uppfattningar och förutfattade meningar om missbruk/bruk identifieras, utmanas och motverkas
  6. Kvinnor och män, flickor och pojkars attityder till ANDT diskuteras och utmanas
  7. Vi är tydliga med att lyfta olika gruppers utsatthet
  8. Vi följer upp genomförda insatser utifrån effekter för grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar

Kul att få träffa Spindelklubben tyckte vi, Helen Nilson, sakkunnig jämställdhet Kalmar län och Urszula Hansson, sakkunnig jämställdhet Hallands län. Vi kommer gärna tillbaka och följer upp hur arbetet har gått med att implementera checklistan i arbetet!

Vill du har checklistan? Hör av dig till mig

helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se