Ett jämställt näringsliv Kalmar län – varför då?

symbol för genderEQ färgglada kugghjul

Länsstyrelsen, i samverkan med Region Kalmar län, har under 2022/23 en satsning på Jämställdhet, mångfald och inkludering med fokus på näringslivsaktörer och både stora och små företag i länet.

Varför? Vad vet vi om kopplingar mellan värdegrundsfrågor och näringslivsfrågor?

 • Organisationer med jämvikt mellan män och kvinnor på chefspositioner har 25 % större sannolikhet att få en vinst över genomsnittet.
 • Företag med hög mångfald är 35 % mer sannolika att nå bättre resultat.
 • Arbetsplatser som arbetar med mångfald och inkludering presterar bättre, är gladare, har lägre sjukfrånvaro och är mer engagerade.
 • 4 av 5 personer födda under den senare hälften av 90-talet tycker att ett företags engagemang för inkludering är en viktig faktor vid val av arbetsgivare. Den generationen utgör en tredjedel av den globala arbetaren

Det finns alltså all anledning att som företag arbeta systematiskt med frågor om jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering – för att det helt enkelt blir bättre då. Bättre för varje medarbetare, bättre för produktionen, högre attraktivitet och inte minst för att bidra till en hållbar tillväxt i länet.

Jämlikhetsstiftelsen Make Equal (www.makeequal.se) är programvärdar för satsningen under 2022-23 och har väglett deltagarna i praktiskt och lösningsfokuserat inkluderingsarbete under ett antal kunskapshöjjande träffar under 2022. Det började med en välkomst och inspirationsträff den 8 mars. Landshövding Peter Sandwall, Länsstyrelsen och Regiondirektör Helena Nilsson Region Kalmar inledde. Därefter har fyra digitala träffar (april, maj, sept, okt) följt med fokus på:

 • Grundkunskaper om jämställdhet, mångfald och inkludering, centrala begrepp
 • Normer och omedvetna fördomar, vilka konsekvenser de kan få för näringslivet.
 • Effekter för företag av ett aktivt arbete för jämställdhet, mångfald och inkludering.
 • Länets nuläge när det gäller arbetsmarknad, sysselsättning och försörjning. Hur långt har vi kommit, nationellt och regionalt?
 • Motivation och argument för varför arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering.
 • Verktyg för att arbeta med IN-inne-ut perspektiv, ex. MakeEquals Respekttrappan
 • Hur arbetar vi med kulturskapande, värdegrund och jargong?
 • Kunskap om att sätta mål för och följa upp arbetet med jämställdhet, mångfald och inkludering.
 • Framgångsfaktorer för att lyckas med systematik och hållbarhet

Träffarna har kombinerats med möjlighet att nätverka med andra aktörer inom länet kring gemensamma utmaningar och möjligheter. Efter träffarna finns nu möjlighet för företagen att genomföra kartläggningar och enskild coachning utifrån varje företags aktuella läge.

Mål och syfte med satsningen?  

 • Utveckla kunskap och medvetenhet om hur jämställdhet, inkludering, jämlikhet och mångfald kan utvecklas och förstärka arbetet med kvalitet och produktivitet.
 • Skapa förutsättningar för att hitta konkreta verktyg och redskap för att integrera frågor om jämställdhet, jämlikhet, inkludering och mångfald i processer som rör det interna arbetet i företaget men också frågor som handlar om externa processer
 • Satsningen ska också lägga en kunskapsgrund för att fortsätta diskutera och ge förslag på hur frågor om jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering kan stärkas och utvecklas i länet. Att skapa/utveckla en plattform för fortsatt utbyte och stöd

Var befinner vi oss nu i processen? Satsningens primära kunskapsutvecklande bas är avslutad och nu går företagen in i en process där de kan få enskild handledning av MakeEqual, delta på stödtider via ”Drop in fika” samt en kartläggningsfas. Under januari kommer det att ske intervjuer med företagen i syfte att skapa underlag för en plan fortsatt framåt. På vilket sätt behöver frågor om jämställdhet, inkludering och mångfald fortsätta integreras i både in- inne och ute perspektiv? I vilka forum ska frågorna fortsätta finnas och skapa förutsättningar för lärande? Vi ser fram emot att mötas på den avslutande träffen den 14 februari på Residenset i Kalmar. Då vet vi hur fortsättningen kommer att se ut.

Så här säger deltagarna Anna Hermansson och Jarkko Pekkala från Xylem i Emmaboda om att delta;

 • Vilka primära argument fanns när ni valde att gå med i satsningen, varför tänker ni att detta är viktigt?

Primärt för att skaffa oss kunskap för att kunna arbeta med perspektivet i vårt dagliga arbete. Vi ser att vår organisation har mycket att vinna på om vi på ett mer strukturerat sätt jobbar med detta, både hos våra medarbetare för att skapa trygghet och trivsel men också för att vår organisation vinner på det i form av kvalitet och utveckling. Vi ville också få till ett erfarenhetsutbyte med övriga företag och organisationer vilket vi har fått. Nätverket  betyder mycket.  

 • Vad har varit bra med satsningen så långt, vad har gett dig/er/företaget som ni tar med er in i både interna och externa processer?

Enkelt att ta till sig, användbara och konkreta verktyg att använda i vardagen. Vi har använt verktygen och vi har använt den argumentation som vi lärt oss då vi presenterat och diskuterat ämnet internt. Vi har kunnat kommunicera tydligare varför vi fokuserar på dessa frågor. Responsen från organisationen har varit positiv. Vi jobbar just nu internt med att informera och kommunicera. Utmaningen hos oss är att vi har många anställda att nå ut till vilket gör det svårt att få en kontinuitet i dialogen med alla anställda. Vi kan ge två ex på aktiviteter som vi jobbat med; Rekryteringen har vi synat och förändrat på så sätt att vi har fokuserat på att få fler kvinnliga sökande till s k manliga yrken. Vi har också utökat vårt lokala talangutvecklingsprogram med en workshop där blivande chefer och specialister blir medvetna om frågorna.

 • Vad har ni för förväntan på hur arbetet ska bedrivas framöver med jämställdhet, inkludering och mångfald, internt – externt?

Vi kommer att fortsätta jobba internt även under nästa år – vi tror på modellen ”in-inne-ut” som vi fått till oss från MakeEqual. Vi ska också fundera över vilka måltal och KPI:er som är relevanta för oss att jobba med. Vår ambition är att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska prägla det dagliga arbetet i högre grad, för detta krävs att vår jämställdhetsgrupp fortsätter att sätta fokus på frågorna. Vi vill fortsätta nätverka och hitta ”best practice” med övriga företag i regionen.

Så här säger Lena Andersson från Kärhrs;

 • Vilka primära argument fanns när ni valde att gå med i satsningen, varför tänker ni att detta är viktigt?

I vårt arbete med hållbarhet är detta en viktigt del och för att få inspiration och nätverk i regionen tyckte vi att detta var ett bra val.

 • Vad har varit bra med satsningen så långt, vad har gett dig/er/företaget som ni tar med er in i både interna och externa processer?

Inspiration, möjlighet till att se best practice. Vi var flera från företaget som deltog vilket ger oss en styrka när vi jobbar vidare med vårt fortsatt hållbarhetsarbete.

 • Vad har ni för förväntan på hur arbetet ska bedrivas framöver med jämställdhet, inkludering och mångfald, internt – externt?

Att vi internt tar med oss den erfarenhet vi har fått via projektet samt att regionen fortsätter att bjuda in till fortsatta träffar/nätverk för att ge oss ökad kunskap.

Om du vill veta vilka företag som är med i satsningen – kontakta mig helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se