Ny kampanj

affisch med text det finns våld som inte syns men som känns och ett par personer där den ena håller tag i den andra

Länsstyrelsen Kalmar län lanserar kampanj för att synliggöra våld i unga partnerrelationer. Kampanjen består av olika typer av infomaterial som ska spridas där ungdomar befinner sig. I skolan. På ungdomsgårdar. På sociala medier.

Barn och unga, oavsett kön, har rätt att leva sitt liv fritt från våld. Det är bland annat Barnkonventionen tydlig med, barnkonventionen blev lag 2019. Det finns också mål i Sverige om att Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska upphöra. Det är en viktig jämställdhetsfråga.

Länsstyrelsen har uppdrag om att samordna arbetet med Jämställdhet, Barnkonvention och att Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Länsstyrelsen har därför, utifrån regeringens direktiv om att krafttag mot mäns våld behövs, valt att ta fram ett informationsmaterial som ska hjälpa till med information om att barn och unga har rätt att leva i en relation fritt från våld. Med hjälp av informationsmaterialet, som riktas till skola och ungdomsverksamhet vill vi bidra till:

  • Att visa barn och unga (åk 6-Gy åk 3) vilka rättigheter de har när det gäller våld i nära relationer.
  • Att visa lärare och övrig skolpersonal vilka skyldigheter och möjligheter de har, i frågan om våld i nära relationer.
  • Att fler barn i årskurs 6 – gymnasiet ska kunna identifiera psykiskt och känslomässigt våld och förstå kopplingen
  • Att fler lärare ska kunna identifiera psykiskt och känslomässigt våld, förstå hur de kan göra skillnad för sina elever och ta upp våld i nära relationer i sin undervisning.

Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner- när en person blir utsatt för våld av den som personen är tillsammans med eller har varit tillsammans med.

Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt och digitalt. Det kan handla om att en person är kontrollerande, anklagande och aggressiv, kanske hotar med våld, och med det begränsar utrymme för den som man är ihop med. Det kan handla om sparkar, slag, knuffar, och att hårt hålla ner sin partner. Det kan handla om att tvinga någon att utföra sexuella handlingar som man inte är bekväm med eller gett sitt samtycke till. Det kan handla om att hota att sprida privata bilder i sociala medier eller till kompisar.

Många som utsätts kan berätta om att de lever i en ”destruktiv relation” där man blir förminskad och inte kan leva sitt liv, man upplever sig inte ha ”makt över sig själv”. Då blir man otrygg, mår dåligt, känner sig hotad, pressad och rädd. Den som blir utsatt kan känna sig tvungen att anpassa sitt liv för att skydda sig. Om man är våldsutsatt kan det leda till både psykisk och fysisk ohälsa, problem med sömn, stress och man kan få svårt att sköta skola, jobb och ha andra relationer.

Fakta:

  • Nästan var fjärde tjej i Sverige har varit utsatt för våld i sin relation
  • Ungefär 200 000 barn i Sverige bevittnar eller utsätts för våld hemma.
  • 20 – 50% av unga 16-24 upplever också våld i sina egna parrelationer och det startar ofta i redan skolåldern
  • Psykiskt våld är vanligast. Ibland kan psykiskt våld vara ett förstadie till fysiskt och sexuellt våld. Det finns en tydlig koppling mellan psykiskt våld och fysiskt våld.
  • Förövaren är oftast en man, men unga killar beskriver sig också som våldsutsatta i sin parrelationer.
  • Risken för att utsätta andra för våld eller att själv bli utsatt för våld senare i livet, ökar om en har varit utsatt för våld som barn.

Kampanjen har tagits fram med hjälp av ungdomar på fritidsgårdar, elever i grundskola, Unga kommunutvecklare, tjänstepersoner i kommuner i länet som har uppdrag inom elevhälsa, fritidsgård, skola, och som hållbarhetsstrateger. Samverkanspart är Kvinnojouren och ungdomsjouren i Kalmar. Kommunikationsbyrå Wilson Creative har tagit fram kampanjen. Till kampanjen finns en Vägledning som hjälper personal i hur kampanjen kan användas, och hur personal kan identifiera våldsutsatthet, stötta och prata om våldsuttryck och därmed arbeta förebyggande.

Kampanjen bidrar till att uppnå mål inom Agenda 2030 och jämställdhet samt folkhälsa.

Under våren och hösten 2023 bjuder länsstyrelsen in till informationsträffar där vi presenterar kampanjen, Vägledningen och ger tips på hur den kan användas.

Har du frågor? Kontakta helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se