Barnrätt och fysisk planering – hur hänger det ihop?

logga för barnets bästa

Den frågan var i fokus för barnrättskoordinatorer och samhällsplanerare i länets kommuner när de träffades för en dag tillsammans i Oskarshamn. Eller rättare sagt, att barnrätt och fysisk planering hänger ihop, DET vet vi. Men hur?

Dagen tjänade flera syften, dels att skapa förutsättningar för att olika sakfrågor och ibland separata funktioner kan träffas i samma rum (nog så svårt!) och skapa samverkansprocesser men också att utveckla kompetens i vardera områden. Men också att få inspiration och kraft att driva det vidare. Då är det viktigt att både praktiker och forskning kommer samman.

Länsstyrelsen tillsammans med kommunförbundet presenterade grunderna i Barnkonventionen, vad barnrätt betyder för fysisk planering, och tvärtom, samt hur arbetet med barnrätt är organiserat i länet.

Vi behöver ha en helhetssyn på barns utemiljöer, och den ska ligga till grund för samhällsplanering så att det blir en barnvänlig bebyggd miljö, oavsett skolgård eller annan offentlig miljö där barn rör sig. Men för att komma dit måste vi också utveckla metoder för dialog MED barn.

Det säger universitetslektor Märit Jansson från Sveriges Lantbruksuniversitet som presenterade sin forskning kring barnvänlig utemiljö. Aspekter som är viktiga att ha med sig är barns behov av utrymme för flera olika funktioner och platser för att gynna naturkontakt, socialt liv och fysisk aktivitet. Stora, gröna och varierade ytor och närhet till olika typer av miljöer som kan användas på olika sätt är viktigt och får goda effekter på barns rörelseutveckling, kreativitet och koncentrationsförmåga. Märit lyfte också ett ödmjukt varnande finger för att skapa för mycket lekplatser med detaljstyrda funktioner.

pp bild av Vems perspektiv på barns utemiljöer

Sara Helgesson från Bris förstärkte SLU:s forskning genom att presentera metoden ”Expertgrupp barn” som är ett verktyg som kan hjälpa att skapa struktur för hur barn och ungas delaktighet integreras i processer. När, hur och varför.

-Barns delaktighet integreras inte av sig självt, man måste ha en plan och göra en process för det.

Innan det var dags för workshop gav Sara, Sarah och Linn från Oskarshamn en fantastiskt inspirerande presentation om hur DE gör för att barnrätt ska vara en integrerad del i processer med samhällsplanering genom ”Barnens Oskarshamn”. De sammanfattar:

  • Det krävs tid för samverkan, tid för att mötas, klura och vara kreativa mellan enhetsgränser
  • Det krävs att ”någon” tar initiativ, men jobbet måste göras tillsammans
  • Viktigt att ledningen ger aktivt stöd, men det är lika viktigt att strateger/samordnare ger sig själv mandat och kommer med kreativa förslag.
  • Viktigt att ”skriva in” barnrätt, kanske det självklara, i olika nivåer i organisationen – klura vart det ska skrivas in för störst effekt
  • ”Bara gör – när saker väl finns på plats är det svårt att backa”

Kommunförbundet och länsstyrelsen tackar alla deltagare för en bra och kreativ dag som förhoppningsvis öppnat dörrar, skapat nya frågor och nya samverkansmöjligheter.

Slutsatsen från den avslutande workshopen? ”Vi har mycket kvar att göra, vi måste fortsätta att ses på hemmaplan”

Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram en vägledning och en checklista för social hållbarhet i fysisk planering, där ingår barnrätt. Du hittar den här:

Vägledning Social hållbarhet i fysisk planering

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6053b998180945d37ab51e7a/1653990100778/Social%20h%C3%A5llbarhet%20i%20fysisk%20planering%20Del%201%20-%20V%C3%A4gledning_TGA.pdf

Checklista Social hållbarhet i fysisk planering

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.79a5c0cc17f2a7978c7cba2/1646061129437/Social%20h%C3%A5llbarhet%20i%20fysisk%20planering%20Del%202%20-%20Checklista_TGA.pdf